การบริหารธุรกิจ โดยการบริหารจัดการตนเอง ให้เป็นระบบก่อน !!

เรื่องของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้เองก็เป็นเรื่องที่ปกติสำหรับการที่จะต้องการในเรื่องของความสำเร็จในการทำธุรกิจที่จะให้ได้รับกำไรหรือผลตอบแทนจากการทำธุรกิจเพื่อนำมาใช้หมุนเวียนให้ดำรงธุรกิจอยู่ต่อไปได้ เรื่องของการทำธุรกิจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษา หาความรู้เบื้องต้นเอาไว้ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจ เพราะถ้าหากลงมือทำธุรกิจไปโดยไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนนั้นอาจจะทำให้เรื่องของการทำธุรกิจที่กำลังจะเริ่มลงมือทำนั้นประสบปัญหา

การทำธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของ การบริหารธุรกิจ , แนวทางธุรกิจ , ทฤษฎีการทำธุรกิจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถทำการศึกษาหาความรู้ได้จากในอินเทอร์เน็ต หรือใช้วิธีการทำแบบสำรวจเพื่อนำมาศึกษาก่อนที่จะลงมือทำก็ช่วยให้การทำธุรกิจนั้นมีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และในเรื่องของการการบริหารธุรกิจเองก็มีหนึ่งเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นปรับปรุงก่อนนั้นคือ การบริหารจัดการตนเอง ให้เป็นเพื่อให้การที่จะเริ่มหรือดำเนินการทำธุรกิจอยู่นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจ โดยจะแบ่งเป็น 5 หัวข้อหลัก ๆ คือ

 1. การจัดการบริหารเรื่องอารมณ์ของตัวเอง
  การจัดการบริหารเรื่องอารมณ์ของตนเองให้ดีก่อนนะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่จะต้องแบ่งเรื่องของการทำงานกับเรื่องส่วนตัวให้แยกจากกันอย่าเอารวมกัน เพราะหากนำปัญหาเหล่านั้นมารวมกันจะทำให้เรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิตนั้นลำบากขึ้น
 2. การมองทำความเข้าใจตัวเอง
  การทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตประจำวันเองก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนที่จะทำอะไรเพราะหากระหว่างการทำธุรกิจเกิดความสับสนขึ้นมาก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการทำธุรกิจทั้งหมดได้จึงจำเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องนี้ให้ดีก่อน
 3. การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำธุรกิจ
  การทำธุรกิจเองก็จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการมีทัศนคติที่ดี เอาไว้เพราะเรื่องของการทำธุรกิจจำเป็นที่จะต้องพบเจอกับปัญหาที่เข้ามาที่อาจจะมาเป็นระยะหรือการมาแบบต่อเนื่อง ซึ่งปัญหานั้นส่งผลกระทบต่อจิดใจในการทำงานเช่นกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการมีทัศนคติที่ดีเอาไว้ให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพ
 4. การมีความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจต่อการทำธุรกิจกับงาน
  ความตั้งใจในการทำงานหรือการทำธุรกิจเองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่จะทำให้เรื่องของการทำธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพและมีผลต่อตนเองอย่างมากทั้งเรื่องของการทำธุรกิจหรือการทำงานทั้งหมด
 5. การตั้งใจศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง
  การทำธุรกิจในปัจจุบันนี้กำลังมีเรื่องของการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการศึกษาหรือสำรวจสภาวะการเคลื่อนไหวของธุรกิจในปัจจุบันให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพราะหากทำธุรกิจในรูปแบบเดิมตลอดเวลาอาจทำให้ธุรกิจนั้นมีความล่าช้า และอาจไม่สามารถตามทันธุรกิจของคู่แข่งได้

เรื่องของการบริหาร โดยการจัดการบริหารตนเอง ก่อนจึงเป็นเหมือนสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกเพื่อให้การทำธุรกิจนั้นไม่มีปัญหาเกิดขึ้นมานั้นเอง